The Science Behind MegaMind

CDP choline 🍳

CDP Choline is an excellent nootropic and a prime example of how scientific research impacts mental performance. This unique molecule, backed by human scientific studies, improves brain health. It achieves this by aiding the production of acetylcholine, a neurotransmitter essential for effective communication between brain cells (neurons), and by enhancing the brain's energy metabolism.

Rhodiola rosea 🌿 

Rhodiola Rosea is traditionally used for its ability to suppress fatigue caused by stress. The mechanisms of Rhodiola's adaptogenic and nootropic effects are complex, yet they demonstrate strong efficacy in human studies. Numerous studies have found that Rhodiola Rosea alleviates fatigue and supports various aspects of performance - both mental and physical.

L-theanine 🍵

L-Theanine increases alpha wave activity in the brain. The relaxed yet alert mental state associated with alpha waves can enhance creativity, concentration, and attention. Thus, L-Theanine relaxes the mind without causing drowsiness.

Caffeine ☕

Caffeine acts on adenosine receptors in the brain. Adenosine causes muscle relaxation and drowsiness by acting on these receptors. Caffeine blocks the binding of adenosine to these receptors, and when this happens, it prevents the accumulation of adenosine, thereby reducing feelings of fatigue and drowsiness.

Panax Ginseng 🌱

Ginseng's nootropic properties are attributed to compounds called ginsenosides, which affect various neurotransmitter systems in the brain. Studies have shown a positive effect of ginseng on fatigue during prolonged, sustained mental activity. What does this mean for you? For instance, it can be particularly helpful during long exam periods or while preparing for major exams like the matriculation.

Theacrine ⚡

Theacrine is a compound closely related to caffeine, originating from plants that produce caffeine. Although it shares characteristics with caffeine, it differs in unique properties. Its stimulating effects are achieved without jitteriness, increased blood pressure and heart rate, and even tolerance and dependence. Moreover, in combination with caffeine, it acts synergistically - while caffeine kicks in within 40-60 minutes, theacrine takes effect in 90-120 minutes. Therefore, with MegaMind, you can expect a prolonged surge of energy.

L-Tyrosine 💊

Tyrosine is a natural amino acid that helps produce the important neurotransmitters dopamine and norepinephrine. Levels of dopamine and norepinephrine decrease under stressful conditions, negatively affecting your mental and physical functions. Tyrosine, by preventing the decline of dopamine and norepinephrine, can support attention, mood, and memory under stress conditions such as intensive study, poor sleep, cold, heat, or demanding training.

B vitamins 🧠

B vitamins are essential for mental performance as they are directly involved in energy utilization in the body, the production of neurotransmitters (communication molecules between neurons), maintaining the health of brain cells, and preventing the decline of cognitive functions.

The Science Behind MegaMind

Complete List of Scientific Studies

CDP Choline is an excellent nootropic and a prime example of how scientific research impacts mental performance. This unique molecule, backed by human scientific studies, improves brain health. It achieves this by aiding the production ofacetylcholine, a neurotransmitter essential for effective communication between brain cells (neurons), and byenhancing the brain's energy metabolism.

Study #1
Tato studie na dospívajících pozorovala, že užívání CDP cholinu zlepšilo pozornost, psychomotorickou rychlost a snížilo impulzivitu ve srovnání s dospívajícími muži, kteří dostávali placebo.

Study #2
Studie na ženách středního věku, prokázala při užívání CDP cholinu výrazně lepší schopnost správných odpovědí v testu kontinuálního výkonu, pravděpodobně v důsledku zlepšení kognitivní inhibice. Tato zjištění naznačují, že CDP cholin může zlepšit pozornost.

Rhodiola Rosea is traditionally used for its ability to suppress fatigue caused by stress. The mechanisms of Rhodiola's adaptogenic and nootropic effects are complex, yet they demonstrate strong efficacy in human studies. Numerous studies have found that Rhodiola Rosea alleviates fatigue and supports various aspects of performance - both mental and physical.

Study #1
Tato studie na lékařích (20-35 let) během noční služby testovala několik kategorií mozkových funkcí jako je duševní únava, asociační myšlení, krátkodobá paměť, výpočet, schopnost koncentrace a rychlost audiovizuálního vnímání. Bylo zjištěno, že ve všech 5ti testech došlo ke statisticky významnému zlepšení, což znamená, že v těchto případech užívání Rhodiola Rosea pomáhá zmírnit únavu vyvolanou stresem.

Study #2
Více než 150 kadetům ve věku 19 až 21 let byla během specifického kognitivního testu podávána Rhodiola rosea. Výsledek? Výrazné snížení únavy v porovnání s placebem.

Study #3
Studie na mužích a ženách ve věku od 20 do 55 let, v níž byla Rhodiola rosea podávána denně, prokázala významný rozdíl v mnoha testech zaměřených na její vliv na únavu a pozornost. Studie dospěla k závěru, že opakované podávání rhodiola rosea má proti-únavový účinek, který zvyšuje duševní výkonnost, zejména díky lepší koncentraci a snížení stresových reakcí organismu.

L-Theanine increases alpha wave activity in the brain. The relaxed yet alert mental state associated with alpha waves can enhance creativity, concentration, and attention. Thus, L-Theanine relaxes the mind without causing drowsiness.

Study #1
Tato studie na mladých dospělých testovala kombinaci L-theaninu a kofeinu a jejich efekt na řadu mentálních testů. U osob, které užívaly kofein a L-theanin společně, došlo ke zvýšení přesnosti a subjektivní bdělosti a únavy, což ukazuje, že tato kombinace zvyšuje pozornost při náročných kognitivních úkolech.

Study #2
Tato studie testovala zdravé mladé účastníky pomocí elektroencefalografu (EEG), aby změřila aktivitu mozkových vln při užívání L-theaninu. Výsledky naznačují, že L-theanin má významný vliv na stav bdělosti a aktivitu mozku.

Caffeine acts on adenosine receptors in the brain. Adenosine causes muscle relaxation and drowsiness by acting on these receptors. Caffeine blocks the binding of adenosine to these receptors, and when this happens, it prevents the accumulation of adenosine, thereby reducing feelings of fatigue and drowsiness.

Study #1
Jedná se o studii na lidech, která se týkala konzumentů kofeinu v různých dávkách (0 mg, 12,5 mg, 25 mg, 50 mg a 100 mg) a jeho vlivu na kognitivní výkon. Studie ukazuje, že kofeinu může významně ovlivnit kognitivní výkon a náladu!

Study #2
Výsledky metaanalýzy 13 studií z roku 2021 naznačují, že příjem nízké/střední dávky kofeinu před a/nebo během cvičení může zlepšit hladinu energie, náladu a kognitivní funkce, jako je pozornost. Může také zlepšit reakční dobu, paměť nebo míru únavy.

Study #3
Tato studie testovala 24 účastníků, kteří požili buď samotný kofein, kofein a L-theanin, nebo placebo. Výsledky ukázaly, že při podávání samotného kofeinu došlo ke zlepšení bdělosti a přesnosti, nicméně bylo také zjištěno, že při kombinaci kofeinu a l-theaninu došlo ke zlepšení přesnosti, rychlosti a výkonu v paměťových úlohách. Proto je kombinace kofeinu a L-theaninu v MegaMind tak efektivní!

Ginseng's nootropic propertiesare attributed to compounds called ginsenosides, which affect various neurotransmitter systems in the brain. Studies have shown a positive effect of ginseng on fatigue during prolonged, sustained mental activity. What does this mean for you? For instance, it can be particularly helpful during long exam periods or while preparing for major exams like the matriculation.

Study #1
Tato studie na 30 zdravých mladých dospělých testovala užívání placeba, 200 mg Panax ginseng nebo 400 mg Panax ginseng. Studie zjistila, že Panax ginseng může zlepšit výkonnost a subjektivní pocit duševní únavy během trvalé duševní činnosti.

Study #2
Tato studie zkoumala účinky ženšenu proti únavě u 90 osob (21 mužů a 69 žen) trpících dlouhodobou únavou v randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované a paralelně koncipované studii. Výsledky poskytují důkaz o proti-únavových účincích ženšenu u pacientů trpících dlouhodobými příznaky únavy.

Study #3
Tato studie, která testovala podávání kombinace Panax ginseng, glukózy a placeba u 27 zdravým mladým dospělým, ukazuje, že Panax ginseng má pozitivní vliv na mentální aritmetický výkon. Výsledky studie ukázaly, že Panax ginseng zvýšil výkony při řešení výpočetního úkolu a snížil nárůst mentální únavy, kterou účastníci pociťovali v pozdějších fázích náročného mentálního úkolu.

Theacrine is a compound closely related to caffeine, originating from plants that produce caffeine. Although it shares characteristics with caffeine, it differs in unique properties.Its stimulating effects are achieved without jitteriness, increased blood pressure and heart rate, and even tolerance and dependence.Moreover, in combination with caffeine, it acts synergistically - while caffeine kicks in within 40-60 minutes, theacrine takes effect in 90-120 minutes. Therefore, with MegaMind, you can expect a prolonged surge of energy.

Study #1
Tato studie zkoumala 60 zdravých mužů a žen, kteří konzumovali (1) placebo (2) 200 mg theakrinu nebo (3) 300 mg theakrinu každý den po dobu 8 týdnů. Výsledky studie ukazují, že theakrin ani po 8 týdnech každodenní suplementace negativně neovlivnil krevní tlak, lipidový profil, srdeční frekvenci, krevní obraz, ani nezpůsobil toleranci a závislost! Jeho pravidelná konzumace je tak s největší pravděpodobností bezpečná i z dlouhodobého hlediska.

Study #2
Studie z roku 2022 došla k závěru, že kombinace theakrinu (50mg), dynamine (100mg) a kofeinu (150 mg) měla stejný pozitivní přínos pro reakční čas jako dvojitá dávka kofeinu (300 mg). Proč je to důležité? 300 mg kofeinu může u spousty z nás způsobit roztěkanost a narušit kvalitu spánku - to u nižší dávky kofeinu v kombinaci s dalšími alkaloidy nehrozí.

Tyrosine is a natural amino acid that helps produce the important neurotransmitters dopamine and norepinephrine. Levels of dopamine and norepinephrine decrease under stressful conditions, negatively affecting your mental and physical functions. Tyrosine, by preventing the decline of dopamine and norepinephrine, can support attention, mood, and memory under stress conditions such as intensive study, poor sleep, cold, heat, or demanding training.

Study #1
Přehled studií z roku 2015 uvádí, že tyrosin účinně zvyšuje kognitivní výkonnost, zejména v krátkodobých stresových a/nebo kognitivně náročných situacích. Dokáže tak zabránit zhoršení kognitivních funkcí za stresujících, kognitivně náročných podmínek jako je chlad, teplo, fyzická aktivita, nekvalitní spánek, hluk, psychický stres aj.

Study #2
Tato studie zkoumala účinky tyrosinu na mentální výkon na skupině 21 kadetů během náročného vojenského bojového výcviku. Skupina, které byl tyrosin podáván, dosáhla lepších výsledků v paměťovém a sledovacím úkolu v porovnání se skupinou, které bylo podáváno placebo. Suplementace tyrosinem navíc snížila systolický krevní tlak.

Study #3
Studie z roku 1995 došla k závěru, že užívání tyrosinu během noci spánkové deprivace bylo spojeno s významným zlepšením obvyklého poklesu výkonu v psychomotorickém úkolu a významným snížením pravděpodobnosti selhání v úkolu zaměřeném na bdělost.

B vitamins are essential for mental performance as they are directly involved in energy utilization in the body, the production of neurotransmitters (communication molecules between neurons), maintaining the health of brain cells, and preventing the decline of cognitive functions.

Vitamin B1
Dostatečná hladina thiaminu je nezbytná pro to, aby mozkové buňky mohly účinně produkovat a využívat energii. Dobře fungující energetický metabolismus je nezbytný pro udržení bystré mysli.

Vitamin B2
Riboflavin pomáhá při syntéze dvou koenzymů, které v těle slouží jako antioxidanty → flavin adenindinukleotidu (FAD) a flavinmononukleotidu (FMN). Antioxidanty pomáhají při obraně proti oxidačnímu stresu, který může způsobit poškození buněk a pokles kognitivních funkcí.

Riboflavin je rovněž nezbytný pro tvorbu myelinového pláště, ochranné vrstvy kolem nervových buněk. Neporušené myelinové pochvy podporují účinnou komunikaci neuronů a zlepšují celkovou funkci mozku.

Vitamin B6
Tvorba neurotransmiteru GABA, která zpomaluje signály v mozku a uklidňuje v době stresu, stejně jako syntéza serotoninu a dopaminu, je závislá na pyridoxinu (vitamin B6). Tyto neurotransmitery jsou nezbytné pro dobrou náladu, optimální kognitivní funkce a celkové zdraví mozku. V MegaMind se navíc vyskytuje ve své aktivní formě P-5-P (pyridoxal-5-fosfát).

Vitamin B9
Folát je nezbytný pro syntézu a opravu DNA a RNA, které jsou klíčové pro růst a funkci buněk, včetně těch mozkových. Důležité je, že se folát podílí na metylačních reakcích v těle, které ovlivňují genovou expresi a různé biochemické dráhy.

Vitamin B12
Nedostatek kobalaminu způsobuje úpadek kognitivních funkcí a může vést k neurologickému poškození. Proto je konzumace dostatečného množství vitamínu B12 nezbytné pro zajištění plné výkonnosti mozku.

The Science Behind MegaMind